Kallelse till förbundskongress 4-5 juni 2016

VIKTIG INFO!
Kongressen är flyttad till Skeppargatan 98, kontakta Fabian Rosdalen, 0703852959 för att komma in! Det kommer också bara hållas under lördagen.

 

Regnbågspiraterna kommer att ha sin årliga förbundskongress den 4-5 juni 2016 i Stockholm, och alla medlemmar är förstås varmt välkomna! Kongressen börjar lördagen den 4 juni klockan 12:00 på Skeppargatan 98 i Stockholm och planeras vara slut som senast 16:00 söndagen den 5 juni.

På lördagskvällen kommer vi lyssna till intressanta talare och umgås, mer information om detta kommer ut senare.

På grund av vår begränsade budget kan vi tyvärr inte betala för resor eller boende, men vi bjuder på fika och lättare mat på plats. Vi kommer även att göra allt vi kan för att erbjuda närvaro över nätet åt de som inte kan vara med på plats kontakta anton.nordenfur@regnbagspiraterna.se om detta senast en vecka innan kongressen om du är intresserad. Sovmöjligheter finns i lokalen vi kommer vara, i avskilt rum, så om du planerar att sova över ta med dig sovunderlag och sådant som du vill sova i, kontakta Fabian Rosdalen, fabian.rosdalen@gmail.com, om du har frågor kring sovplatserna och lokalen.

Planerar du att dyka upp på kongressen? Kul! Hör av dig till Anton Nordenfur, kongressansvarig, på anton.nordenfur@regnbagspiraterna.se, så att vi kan planera kongressen efter hur många som kommer. Alla medlemmar har rätt att närvara och rösta.

Självklart går det att bli medlem på plats, så ta gärna med intresserade kompisar.

Denna kallelse går ut till alla Regnbågspiraternas medlemmar, samt går även att hitta på vår hemsida, regnbagspiraterna.se. Där finns även förbundets stadgar.

Denna kallelse innehåller:

1. Preliminärt schema

2. Dagordning

3. Verksamhetsberättelse

4. Ekonomisk berättelse

5. Revisionsberättelse

6. Lista på nominerade

Hoppas vi ses på kongressen!

Mvh,
Fabian Rosdalen, förbundsordförande
fabian.rosdalen@gmail.com – 070 385 29 59

Anton Nordenfur, förbundssekreterare
anton.nordenfur@regnbagspiraterna.se – 076 314 99 82

1. Preliminärt schema

Lördag 4 juni

● 12.00: Ankomst, lättare lunch

● 13:00: Öppningstal av avgående förbundsstyrelse, lär känna varandra

● 13:30: Kongressen öppnas, punkterna 1-9 avhandlas

● 17:00: Sociala aktiviteter, talare och gemensam middag för de som vill

Söndag 5 juni

● 10:00: Kongressen återupptas, punkterna 10-11 avhandlas

● 12:00: Lättare lunch

● 13:00: Kongressen återupptas, punkterna 12-14 avhandlas

● 15:30: Avslutstal av den nyvalda förbundsordföranden, mötet avslutas

 

2. Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets beslutsmässighet

4. Val av mötespresidium

a. Val av mötesordförande

b. Val av mötessekreterare

c. Val av två justerare

d. Val av tre rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

7. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

10. Fastställande av verksamhetsplan

11. Fastställande av budget och medlemsavgifter

12. Val av förbundsstyrelse

a. Val av förbundsordförande

b. Val av förbundssekreterare

c. Val av tre ledamöter

13. Val av valberedning på tre personer

14. Val av två revisorer

15. Mötets avslutande

 

3. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Under året har vi sökt ett projektbidrag från Vinnova, som vi tyvärr inte fick. Vi har också förberett oss inför sökandet av bidraget från MUCF som vi under året upptäckte att vi inte var berättigade att söka detta året, därför har vi fokuserat på att se till att vi är bidragsberättigade inför nästa år, bland annat genom att starta upp fler lokalavdelningar.

Fyra lokalavdelningar har startats upp under året, däribland Regnbågspiraterna Göteborg som vi i samarbete med medverkade på West Pride med, tillsammans med Piratpartiet och Ung Pirat Göteborg.

Vår förbundsordförande har också varit i Tyskland på piratlägret Beyond15 där han pratade om nationella gränser och hinder för transpersoner. Han har också varit i Finland där han hjälpte till att starta upp Regnbågspiraterna i Finland.

Det har arbetats på hemsidan och den är nu färdig, där finns information om oss, styrelsen, lokalavdelningar, nyheter och dokumentarkiv. Det har också satts upp möjlighet att donera i bitcoin på hemsidan.

4. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

Planen var att under 2015 kunna söka ett statsbidrag som kunde ha givit oss kraftigt utökade ekonomiska resurser. Dessvärre visade det sig att vi inte uppfyllde kraven eftersom vi inte hade meddelats att det var antalet medlemmar och föreningar året innan som gällde, snarare än det pågående året. Vi har istället kollat på andra bidrag samt sökt ett, som tyvärr fick avslag. Förbundets ekonomiska situation är därför lika minimalistisk som föregående år.

Ingående belopp: 0 kr

Utgående belopp: 0 kr

Inkomster: 0 kr

Utgifter: 0 kr

Resultat: 0 kr

 

5. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Till förbundskongressen för Regnbågspiraterna 2016 för verksamhetsåret 2015

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen av föreningen samt för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en ekonomisk berättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

 

Revisorns ansvar

 

Som revisorer ansvarar vi för, att efter ha granskat den tillgängliga dokumentationen av förvaltningen, uttala oss kring detta.

 

Som underlag för uttalandet har vi haft styrelsens verksamhetsberättelse, en ekonomisk berättelse som innehållit noll transaktioner då bankkonto ej skaffats under verksamhetsåret 2015, samt protokoll från det styrelsemöte som ägde rum under året.

 

Vi anser att dessa underlag är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårat uttalande.

 

Uttalande

 

Aktiviteten inom förbundet har varit låg och styrelsens fokus verkar enligt verksamhetsberättelsen ha legat på förbundets ekonomi och representation, vilket är förståeligt utifrån den ekonomiska berättelsen. Av de uppdrag som förbundskongressen 2015 ålade styrelsen genom verksamhetsplanen har en del påbörjats och några slutförts, men många har av olika orsaker ej genomförts. Vår bedömning efter att ha diskuterat detta med 2015 års förbundsordförande och förbundssekreterare är att ovanstående brister inte beror på uppsåtlig försumlighet utan snarare på att förutsättningar och kunskaper saknats hos avgående styrelse.

 

Med föreningens verksamhet i övrigt, enligt förda protokoll, finns ingen anledning till anmärkning, och ingenting tyder på oegentligheter.

 

Vi föreslår därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

 

Uppsala den 6 maj 2016

 

Erik Einarsson och Henrik Brändén

 

Förtroendevalda revisorer

 

6. Lista på nominerade i stadgemässiga val

 

Enligt förbundets stadgar 13§:

 

“Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än

valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före

förbundskongress. Förbundskongressen väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på

kongressen.”

 

Val ska alltså primärt ske av de som listas nedan. Om en post inte går att väljas för att ingen

nominerats till posten i tid eller för att de nominerade inte får tillräckligt stort stöd av

kongressen, kan ytterligare personer nomineras på plats.

 

Kandidater till förbundsordförande (1 ska väljas)

  • Fabian Rosdalen (Har accepterat sin nominering)

 

Kandidater till förbundssekreterare (1 ska väljas)

  • Anton Nordenfur (Har accepterat sin nominering)

 

Kandidater till ledamot i förbundsstyrelsen (3 ska väljas)

  • Ebba Karlsson (Har accepterat sin nominering)

 

Kandidater till valberedning (3 ska väljas)

  • Inga nomineringar har inkommit

 

Kandidater till revisor (2 ska väljas)

  • Erik Einarsson (Har accepterat sin nominering)