Kallelse till Regnbågspiraternas extra förbundskongress 2015

Regnbågspiraterna kommer att ha sin årliga förbundskongress den 16 maj 2015 i Göteborg, och alla medlemmar är förstås varmt välkomna! Kongressen börjar lördagen den 16 maj klockan 12:00 på Norra Ågatan 10 i Göteborg och planeras vara slut som senast 16:00 på söndagen den 17 maj.

På grund av vår begränsade budget kan vi tyvärr inte betala för resor eller boende, men vi bjuder på fika och lättare mat på plats. Vi kommer även att göra allt vi kan för att erbjuda närvaro över nätet åt de som inte kan vara med på plats – kontakta anton.nordenfur@regnbagspiraterna.se om detta senast en vecka innan kongressen om du är intresserad.

Planerar du att dyka upp på kongressen? Kul! Hör av dig till Anton Nordenfur, kongressansvarig, på anton.nordenfur@regnbagspiraterna.se, så att vi kan planera kongressen efter hur många som kommer. Alla medlemmar har rätt att närvara och rösta. Självklart går det att bli medlem på plats, så ta gärna med intresserade kompisar.

Denna kallelse går ut till alla Regnbågspiraternas medlemmar, samt går även att hitta på vår hemsida, regnbagspiraterna.se. Där finns även förbundets stadgar.

Denna kallelse innehåller:

 1. Preliminärt schema
 2. Dagordning
 3. Verksamhetsberättelse
 4. Ekonomisk berättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Lista på nominerade

Hoppas vi ses på kongressen i maj!

Mvh,

Johan Karlsson, revisor

Niklas Dahl, revisor

genom

Anton Nordenfur, förbundssekreterare

anton.nordenfur@regnbagspiraterna.se – 076 314 99 82

Preliminärt schema

Lördag 16 maj

 • 12.00: Ankomst, lättare lunch
 • 13:00: Öppningstal av avgående förbundsstyrelse, lär känna varandra
 • 13:30: Kongressen öppnas, punkterna 1-9 avhandlas
 • 17:00: Sociala aktiviteter och gemensam middag för de som vill

Söndag 17 maj

 • 10:00: Kongressen återupptas, punkterna 10-11 avhandlas
 • 12:00: Lättare lunch
 • 13:00: Kongressen återupptas, punkterna 12-14 avhandlas
 • 15:30: Avslutstal av den nyvalda förbundsordföranden, mötet avslutas

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets beslutsmässighet
 4. Val av mötespresidium
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justerare
  4. Val av tre rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 7. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan
 11. Fastställande av budget och medlemsavgifter
 12. Val av förbundsstyrelse
  1. Val av förbundsordförande
  2. Val av förbundssekreterare
  3. Val av tre ledamöter
 13. Val av valberedning på tre personer
 14. Val av två revisorer
 15. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Regnbågspiraterna grundades vid ett välbesökt uppstartsmöte i Uppsala under helgen den 14-15 mars 2015. Väl medvetna om det stundande supervalåret, som skulle kräva mycket tid och energi från många av förbundets aktiva, skrevs en ganska minimalistisk verksamhetsplan.

Som förutspått har engagemanget i Regnbågspiraterna till stor del blivit lidande av de aktivas övriga politiska engagemang, vilket varit speciellt märkbart under ett första år utan fasta rutiner och utan en ordentlig ekonomi. Aktiviteten i Regnbågspiraterna ökade en hel del efter att valkomat börjat försvinna och flera aktiva började få ny energi under hösten och vintern 2014, varpå det nästkommande årets aktiviteter började planeras på allvar. Nedan följer en jämförelse mellan verksamhetsplanens tre punkter och hur det gått med dessa.

”Rekrytera medlemmar samt uppmuntra och hjälpa dessa att starta lokalavdelningar inom förbundet”

Förbundet rekryterade under verksamhetsåret 40 medlemmar, som startade två nya lokalavdelningar – en i Landskrona och en i Stockholm. Medlemskluster med intresse att starta egna lokalavdelningar noterades även i bland annat Göteborg och Uppsala.

”Uppmuntra och hjälpa lokalavdelningar att genomföra lokala evenemang som propagerar för Piratpartiets HBTQ­-politik”

Förbundet och dess lokalavdelningar har under året närvarat på flera lokala evenemang. Lokalavdelningen i Landskrona deltog på Landskrona Pride, och förbundet centralt deltog tillsammans med Piratpartiet Linköping på Linköpings Regnbågsvecka. Förbundet ställde inte ut på Stockholm Pride på grund av dyra kostnader, men flera aktivister på förbundet deltog och passade på att propagera för vår politik.

“Fungera som en mötespunkt för HBTQ­-människor inom piratrörelsen, och opinionsbilda HBTQ­-vänlig politik gentemot Piratpartiet och samhället i stort.”

Förbundet har under året bland annat haft en aktiv facebookgrupp där medlemmar diskuterat och utvecklat regnbågspolitik, där vi diskuterat brister i samhället i stort och hur detta kan utvecklas för det bättre.

Anton Nordenfur, förbundssekreterare 2014

Internet, den 16 april 2015

Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

Som framgår av verksamhetsberättelsen hade Regnbågspiraterna under sitt första år en ganska åtstramad aktivitet, och som följd har den ekonomiska aktiviteten varit ickeexisterande. Förbundskongressen uppdrog styrelsen att själva besluta om budget.

Det har funnits mindre kostnader som generösa medlemmar valt att donera till förbundet, bland annat köpet av domänerna regnbågspiraterna.se och regnbagspiraterna.se. Närvaron på olika events har helt sponsrats av aktivister som lagt ned sin tid och sina pengar för att resa och delta. Beloppen för detta är svåra att uppskatta, men vi beräknar att det rör sig om mellan 1 000 och 1 500 kronor.

Ingående belopp: 0 kr

Utgående belopp: 0 kr

Inkomster: 0 kr

Utgifter: 0 kr

Resultat: 0 kr

Anton Nordenfur, förbundssekreterare 2014

Internet, den 16 april 2015

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Till kongressen för Regnbågspiraterna.

Jag har granskat årsbokslutet, bokföringen samt styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2014 i Regnbågspiraterna. Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingar och förvaltning, mitt ansvar som revisor är att granska och uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen innefattar att granska ett urval av underlaget för räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår även att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Jag har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna avgöra om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Det har inte delgivits mig några protokoll från styrelsemöten eller annat material som kunnat fungera som underlag för en revision, med undantag för den verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse som presenteras av styrelsen i samband med årets kongress. Jag har fått förklarat för mig att detta beror på att styrelsen inte haft några styrelsemöten och att det i övrigt pågått väldigt lite verksamhet i förbundet. Detta ska enligt de givna förklaringarna berott på att styrelseledamöterna har haft andra politiska uppdrag som har ansetts vara viktigare än engagemanget i Regnbågspiraterna.

En sådan brist på verksamhet från en vald styrelse är djupt oroande och huruvida den avgående styrelsen kan anses ha agerat i linje med viljan hos förra årets kongress måste sägas vara minst sagt tveksamt.

Min granskning av och dialog med förbundssekreteraren från den avgående styrelsen har lett till slutsatsen att ovanstående brister, om än allvarliga, är ett resultat av okunnighet och avsaknad av rutiner för hur förbundet ska organiseras och att de inte beror på uppsåtlig försumlighet.

Detta i kombination med att det inte finns någon egentlig ekonomisk verksamhet alls, och det därmed inte kan anses finnas några direkta ekonomiska oegentligheter till last för den avågende styrelsen gör att min revision inte ger mig skäl att förorda att den avgående styrelsen inte skall beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Stockholm, den 16 april 2015

Johan Karlsson, ideell revisor

Lista på nominerade i stadgemässiga val

Enligt förbundets stadgar 13§:

“Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress.

Förbundskongressen väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på kongressen.”

Val ska alltså primärt ske av de som listas nedan. Om en post inte går att väljas för att ingen nominerats till posten i tid eller för att de nominerade inte får tillräckligt stort stöd av kongressen, kan ytterligare personer nomineras på plats.

Kandidater till förbundsordförande (1 ska väljas)

Fabian Rosdalen (Har accepterat sin nominering)

Kandidater till förbundssekreterare (1 ska väljas)

Anton Nordenfur (Har accepterat sin nominering)

Kandidater till ledamot i förbundsstyrelsen (3 ska väljas)

Sofia Hasselström (Har ej svarat på nominering)

Michael Andersson (Har accepterat sin nominering)

Nicholas Johansson (Har accepterat sin nominering)

Camilla Morin (Har accepterat sin nominering)

Malin Karlsson (Har accepterat sin nominering)

Kandidater till valberedning (3 ska väljas)

Inga nomineringar har inkommit

Kandidater till revisor (2 ska väljas)

Inga nomineringar har inkommit

2 thoughts on “Kallelse till Regnbågspiraternas extra förbundskongress 2015

Comments are closed.